کلیات شیوه نامه آزمون های برخط وزارت بهداشت اعلام شد

به گزارش وبلاگ بروبچ، کلیلت شیوه نامه آزمون های برخط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سوی مرکز سنجش و آموزش پزشکی اعلام شد.

کلیات شیوه نامه آزمون های برخط وزارت بهداشت اعلام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه وبلاگ بروبچ، اکنون قریب به دو دهه است که آزمون های برخط، در سطح بین المللی در حال اجراست و حرکت جامعه علمی به سمت برگزاری این آزمون ها در مکان دلخواه آزموندهنده؛ با رعایت صحت و سلامت آزمون، آغاز شده است.

اگرچه این حرکت با توجه تکنولوژی مورد احتیاج در گذر زمان رو به پیشرفت بوده است، آغاز پاندمی کوید-91، شیب تند اجرایی در برگزاری این آزمون ها حتی در کشور هایی کمتر توسعه یافته، را ناگزیر ساخته است. آنچه در حال حاضر مورد بحث و نگرانی جامعه دانشگاهی است، اعتبار دادن به نتایج این نوع از ارزیابیها، به عنوان ابزار سنجش بفراینداد فرایند های آموزشی در حوزه نظام آموزش عالی کشور است.

آنچه مسلم است؛ انتها پاندمی، نامشخص است و با تمام تردید های موجود، برگزاری این آزمون ها ناگزیر است؛ و اگر با

نگاهی عمیقتر به مسأله نظر کنیم، قطعاً این آزمون ها به دلیل سهولت اجرا، کاهش چشمگیر هزینه ها و پیشرفت تکنولوژی.

در دوران پسا کرونا نیز، ادامه خواهد داشت.

از سویی دیگر امروزه بسیاری از آزمون های معتبر بین المللی به خصوص در حوزه علومپزشکی به صورت برخط برگزار می گردد و بحران پاندمی کووید-91 و فرصت مغتنمی برای تسهیل فرایند ارتقاء زیر ساخت های آزمون مذکور و در نتیجه جلب اعتماد بین المللی، به فرایند و اعتبار این آزمون ها در طول زمان خواهد شد.

بدیهی است در تمام فرایند های ارتقاء کیفیت، اصلاح امور از همان گلوگاه ابتدایی، ضروری است و آمادهسازی و آموزش

آزموندهندگان از آزمون های دانشگاهی آغاز می گردد؛ بدین ترتیب نه تنها فراگیران با نوع متفاوتی از ارزیابی به صورت

تدریجی آشنا میشوند و مسائل، موانع و محدودیت های زیرساختی در این حوزه شناسایی و تمهیداتی برای آن اتخاذ گردد، بلکه توانمندسازی فراگیران و فرهنگسازی در حوزه اخلاق علمی که در مجامع علمی از جمله کشور ما مورد بحث بوده است، آغاز خواهد شد.

بر این اساس در گام نخست و در باب کلیات و با هدف ایجاد یکپارچگی و پاسخگویی مستدل در شکایات و ابهامات دانشجویان که بعضاً نیز به حوزه ستادی معاونت آموزشی وزارت متبوع نیز ارجاع می گردد، این پروتکل با بهره جستن از

خرد جمعی صاحب نظران وزارت متبوع و کلیه دانشگاه های علومپزشکی، تهیه و تدوین شده است.

اهداف کمیته ارزشیابی و ارتقاء

پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در حوزه آزمون های برخط در سطح ملی و بین المللی، احتیاجسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی و دانشجویان در حوزه آزمون های برخط، توانمندسازی اعضای هیأت علمی در حیطه های مختلف آزمون های برخط بر اساس نتایج احتیاجسنجی، سیاست ها واولویت های احصاء شده، تحلیل آزمون ها بر اساس شاخص های روانسجی و اعلام نتایج به دانشکده ها و اساتید مربوطه و یا سایر مقامات حسب مورد احتیاج، آنالیز و پایش نمرات دانشجویان با سایر نتایج، اعم از نیمسال تحصیلی جاری و یا نیمسال های ماقبل از اهداف کمیته ارزشیابی و ارتقاء است.

ارزیابی های تکوینی

به عنوان یکی از راه چاره های ارائه شده در متون علمی به عنوان کاهش ریسک نقض امنیت آزمون و افزایش اعتبار آزمون، استفاده از ارزیابی های تکوینی در آزمون های برخط، پیشنهاد می گردد.

زمان: طول ترم تحصیلی؛ مجری: گروه های آموزشی، اعضاء محترم هیأت علمی ضروری است دانشگاه تمهیداتی را در نظر گیرد تا با نظر اعضای محترم هیأت علمی و با در نظر دریافت ماهیت درس و رشته تحصیلی دانشجویان و به منظور آشنایی هرچه بیشتر اساتید با سطح علمی و چگونگی فراگیران در طول نیمسال تحصیلی، ارزیابی هایی به طور مستمر از دانشجویان انجام پذیرد و نمره آن در ارزیابی نهایی دانشجو اعمال و در نهایت سهم آزمون نهایی، کاهش یابد.

تبصره: ارزیابی های تکوینی می تواند شامل سنجش میزان مشارکت فعال دانشجو در فرایند های یاددهی- یادگیری. انجام تکالیف، ارائه بازخورد به همتایان و یا سایر انواع ارزیابیها، به تشخیص اعضاء محترم هیأت علمی و مطابق برنامه درسی تدوین شده باشد.

نحوه بودجه بندی سهم ارزیابی های گوناکون، با توجه به ماهیت درس و توسط استاد مربوط با رعایت کاهش حداکثر وزن آزمون انتهای معین می گردد، با این حال بودجه بندی به توضیح ذیل پیشنهاد می گردد: 10 تا 30 درصد: ارزیابی شامل تکالیف و پروژه، 20 تا 40 درصد: میان ترم و ارزیابی های شفاهی، 40 تا 60 درصد: انتها ترم.

به منظور کسب اطمینان از آشنایی کامل فراگیران با نحوه کار با سامانه های آزمون و نیز کاهش سطح اضطراب آنان در آزمون های اصلی، شایسته است قبل از آغاز بازه امتحانات، آزمون های شبیه سازی شده برای دانشجویان طراحی و چگونگی شرکت در آزمون و پاسخ دادن به سؤالات بر اساس دستور العمل های تدوین شده، آموزش داده گردد.

به عبارت دیگر آزمون های مذکور به عنوان آزمون های آزمایشی نیز به کار فرایند. سوابق مربوط به شرکت دانشجویان در

آزمون های شبیهسازی شده در سامانه های الکترونیکی مورد استفاده بایستی برای آنالیز های آینده، ثبت گردد.

اعضای هیئت علمی می توانند طبق صلاحدید خود، بخشی از نمره انتها ترم را به آزمون شفاهی با استفاده از بستر های تائید شده) بر اساس سیاست های حوزه معاونت آموزشی دانشگاه یا دانشکده مستقل اختصاص دهند.

آزمونسازی، طراحی و بارگذاری سؤالات آزمون

زمان: بسته به نظر استاد حداقل 48 ساعت کاری قبل از برگزاری آزمون؛ مجری: اساتید محترم، کارشناسان فناوری اطلاعات، کارشناس آموزش دانشکده با توجه به ماهیت آزمون برخط، شایسته است سؤالات بسته به احتیاج درس، عمدتاً به صورت کوتاه پاسخ، چندگزینه ای و یا جورکردنی گسترش یافته جورکردنی در نظر گرفته شده و حتی الامکان از طرح سؤالات با پاسخ های تشریحی بلند که مستلزم دریافت زمان زیادی برای پاسخدهی است، خودداری گردد تا زمان کلی آزمون، به حداقل برسد.

در ارزیابی های تراکمی، بهتر است سؤالات به صورت تحلیلی، در سطوح بالاتر حیطه های یادگیری و تاکسونومی بالا بوده به طوری که برای پاسخ دادن احتیاج به استدلال و تفکر عمیق توسط آزمون شونده باشد. در این صورت آزمون میتواند به صورت جزوه باز برگزار گردد چرا که امکان یافتن پاسخ سؤال با مراجعه به کتاب یا یادداشت های فراگیر به طور مستقیم امکان پذیر نخواهد بود.

زمان تخصیص یافته برای پاسخدهی به هر سؤال، در طراحی سؤالات بسته به نظر استاد مربوطه و با در نظر دریافت سختی و تاکسونومی سؤال، در نظر گرفته گردد، در عین حال برای سؤالات چهارگزینهای، در متون علمی تخصیص متوسط زمان 45 ثانیه حداقل 31 و حداکثر 61 پیشنهاد می گردد.

موارد و مصادیق تخلفات در آزمون های برخط

مطابق با ماده 33 آیین نامه انضباطی دانشجویان، تقلب عبارت است از استفاده محرز دانشجو از اطلاعات، تجهیزات یا

امکانات به نحوی که مجاز نباشد، با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت اموزشی موظف؛ متخلف به تنبیه بند 6 (در درس یا آزمون های مربوطه (و متناسب با نوع تقلب، به یکی از تنبیهات بند های 9 تا 5 و در صورت تکرار علاوه بر تنبیه

بند 6، به یکی از تنبیهات بند های 1 تا 92 محکوم می گردد. علاوه براین مطابق با ماده 35 آیین نامه انضباطی و با توجه به

6 اینکه احتمال تقلب های قردادی) آزمون دادن توسط فردی غیر از آزموندهندهی اصلی (در آزمون های برخط بالاتر از سایر آزمون ها است.

چنانچه دانشجویی دیگری را به جای خود در امتحان قرار دهد، به تنبیه بند 6 در آزمون مربوطه و یا یکی از تنبیهات بند های 1 تا 92 محکوم می گردد و در صورت تکرار، تنبیه تا بند 94 قابل تشدید خواهد بود.

در صورت شرکت به جای دیگری در امتحان، متخلف به یکی از تنبیهات بند های 1 تا 92 محکوم شده و درصورت تکرار، تنبیه تا بند 94 قابل تشدید خواهد بود. در مورد به اشتراکگذاری سؤالات یا پاسخ ها در فضای برخط، مطابق با ماده 36 آیین نامه انضباطی، متخلف علاوه بر محکومیت به بند 6 به یکی از تنبیهات بند های 1 تا 92 محکوم شده و در در صورت تکرار، تنبیه تا بند 94 قابل تشدید خواهد بود.

بعضی شاخص های عمومی تخلف

ثبت نام در آزمون با هویت جعلی یا شرکت در در جلسه آزمون، به جای آزموندهنده اصلی، یاری به سایر آزموندهندگان در خارج از ضوابط برگزاری آزمون، جهت پاسخ به سؤالات، تبانی با دانشجویان یا افراد خارج از حوزه، به اشتراکگذاری سؤالات و یا پاسخ های سؤالات آزمون با سایر آزمون دهندگان همانند شبکه ها یا فضای برخط، استفاده از کتاب، یادداشت، جزوه و هر آنچه استفاده از آن توسط دانشگاه در زمان آزمون، ممنوع اعلام شده است.

تشابه قابل توجه در پاسخ های تشریحی ارسالی آزموندهندگان با تشخیص استاد درس، تشابه عکس ها، محتویات فایل ها یا محتوای چندرسان های ارسالی آزمون دهندگان هرگونه تخلف درحوزه فناوری اطلاعات که در زمان آزمون به تشخیص و تائید نماینده کارشناسان فنی حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه و یا دانشکده رسیده باشد.

شایان ذکر است در در حوزه تخلفات رایان های و مخابراتی در این حوزه آزمونها، ماده 33 آیین نامه انضباطی، به توضیح ذیل بیان شده است: درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات در فضای برخط از قبیل هککردن، ویروسیکردن، سابوتاژ رایان های (تغییر، محو، متوقفسازی و... (تخریب رایانه) نرمافزاری یا سختافزاری (به وسیله نفوذ به سیستم، جاسوسیکردن و دستیابی غیرمجاز به اطلاعات، ضبط صدا یا تصویربرداری های بدون مجوز یا انتشار آنها، فروش، افشا یا انتشار اسناد، اطلاعات یاداده های مربوط به دانشگاه، وارد شدن به حریم خصوصی افراددر فضای وب یا استفاده ابزاری یا سوء استفاده از اطلاعات، تصاویریا محصولات صوتی و تصویری صفحات شخصی افراد حقیقی یا حقوقی) اعم از اخاذی، افشا، انتشار، ... یا تهدید به اقدام در این موارد یا مواردمشابه شنودغیرقانونی، تهیه سایت ها و وبلاگ های غیراخلاقی و ضدامنیت ملی، تهدید وهتک حرمت اشخاص، اهانت به مقدسات دینی، نفوذ به سایت های دولتی، ارسال ایمیل های مخرب، ایجاد دسترسی غیرمجاز یا اخلال در سطح دسترسی افراد، بارگذاری، دانلود یا انتشار موضوعات غیراخلاقی و کلیه جرایم عمومی در فضای وب، متخلف به تناسب تخلف، به یکی از تنبیهات بند های 4 تا 91 محکوم می گردد.

علاقه مندان برای دریافت شیوه نامه آزمون های برخط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اینجا کلیک نمایند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "کلیات شیوه نامه آزمون های برخط وزارت بهداشت اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کلیات شیوه نامه آزمون های برخط وزارت بهداشت اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید